• Edukacja kulturalna

     • INDEKS KULTURALNY - IQ


     • Indeks Kulturalny - IQ, to proponowany przez Biuro Edukacji oraz Pełnomocnika Prezydenta ds. Edukacji Kulturalnej sposób walidacji pozaszkolnych osiągnięć uczniów w zakresie edukacji kulturalnej.

      Chcemy, aby udział młodych ludzi w różnorodnych warsztatach/wystawach/wykładach itp. pogłębiających wiedzę, rozwijających zainteresowania i pasje oraz kształcących umiejętności w wybranych dziedzinach sztuki był w określony sposób certyfikowany i akceptowany przez szkołę, jako forma nabywania kompetencji.

      IQ świadczyłby o nabytych poza szkołą umiejętnościach i wiedzy, a to istotna informacja dla rodziców i szkoły. Mógłby stanowić jeden z elementów premiowania ucznia w procesie rekrutacji i w końcu, motywowałby młodego człowieka do systematycznego korzystania z zajęć rozwijających jego pasje i zainteresowania również poza szkolnym programem nauczania.

      Docenienie aktywności uczniów w pozaszkolnej edukacji jest istotnym elementem edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Zwłaszcza w sytuacjach, gdy szkoła nie zawsze ma świadomość wysiłku wkładanego w rozwój jednostki poza jej murami.

      Wydawcą indeksu jest szkoła, do której uczęszcza uczeń. Za wydanie indeksu odpowiedzialny jest Szkolny Koordynator Edukacji Kulturalnej. 

      Docenienie aktywności uczniów w pozaszkolnej edukacji jest istotnym elementem edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Zwłaszcza w sytuacjach, gdy szkoła korzystając w różny sposób z ich zaangażowania nie zawsze ma świadomość wysiłku wkładanego w rozwój poza jej murami.

       

      Wielu młodych ludzi realizuje swój twórczy potencjał poza szkołą. Jak do nich dotrzeć? Jak odnotować i zbadać to zjawisko? Jak wspierać młodych, często niepokornych w tym, by szkoła ich zauważyła?

      W odpowiedzi na te pytania nasza szkoła dołącza do programu warszawskiego IQ - Indeks Qulturalny.

       

      Odnotowywane działania kulturalne Uczniów, świadczą o nabytych poza szkołą umiejętnościach i wiedzy, a także są istotną informacją dla rodziców i szkoły.

      Jest to umożliwienie  premiowania ucznia w procesie rekrutacji a także motywowania ucznia do systematycznego korzystania z zajęć rozwijających jego pasje i zainteresowania poza szkolnym programem nauczania.

      W Indeksie Kulturalnym wpisy dokumentują:

      1) udział w zajęciach pozalekcyjnych z krótki opisem programu i liczby godzin w ciągu roku szkolnego.

      2) udział ucznia w:

       - projektach,

       - spektaklach,

      - koncertach,

      - wystawach

       - sukcesy w konkursach.
       

       

      Aby otrzymać Indeks należy zgłosić chęć jego posiadania do wychowawcy lub do p. Dominiki Malczyńskiej, w celu wyrobienia dokumentu. Po wyrobieniu ok. 7 dni, Indeks będzie do odbioru. 

      Adnotacje o uczęszczaniu na zajęcia w Indeksie wpisuje:
      - dodatkowe  w szkole  w tym konkursy artystyczne (recytatorskie, pisarskie, plastyczne) - nauczyciel prowadzący zajęcia/ konkurs,
      - dodatkowe poza lekcyjne - placówka do której uczęszcza uczeń na zajęcia (pieczątka instytucji i podpis instruktora)
      - bilety za wejścia do muzeów, teatrów, kin, innych instytucji kulturalnych - KEKS  na podstawie  okazania posiadanych biletów wstępu.

       

       Dlaczego warto mieć IQ ?

      1. Świadczy on o nabytych poza szkołą umiejętnościach i wiedzy.

      2.  Ułatwia odnotowywanie aktywność ucznia pozwalając, na przykład, na zwiększenie oceny ze sprawowania.

      3. Daje możliwość premiowania ucznia w procesie rekrutacji.

      4.  Motywuje do systematycznego korzystania z zajęć rozwijających jego pasje i zainteresowania poza szkolnym programem nauczania.

       

      Informacja opracowana na podstawie: https://edukacja.um.warszawa.pl/-/indeks-kulturalny-iq
      http://edukacja.warszawa.pl/

       

      ZASADY REALIZACJI PROGRAMU INDEKSU QULTURALNEGO:

      1. Indeks Qulturalny jest dokumentem potwierdzającym aktywność ucznia w pozaszkolnych zorganizowanych formach aktywności kulturalnych. Pozwoli poznać i docenić artystyczną działalność ucznia.

      2. Wydawcą indeksu jest szkoła, do której uczęszcza uczeń.

      3. Indeks może wręczać placówka/instytucja, w której odnotowywana jest pierwsza aktywność ucznia w danym roku szkolnym. Uczeń powinien zgłosić ten fakt w swojej szkole.

      4. Za wydanie indeksu odpowiedzialny jest szkolny koordynator edukacji kulturalnej (KEKS). W przypadku wydania indeksu przez placówkę/instytucję szkolny koordynator odnotowuje i legalizuje wydanie dokumentu.

      5. Szkolny koordynator informuje uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli o możliwości otrzymania indeksu.

      6. Szkolny koordynator prowadzi spis indeksów wydawanych w placówce.

      7. Dokument do wydruku można pobrać z portalu edukacjakulturalna.pl, w zakładce Index Qulturalny lub ze strony: edukacja.warszawa.pl.

      8. Dokument należy wydrukować i zszyć (dopuszczalna jest wersja czarno-biała).

      9. Indeks zawiera następujące informacje wypełniane przez szkołę:
      a) imię i nazwisko ucznia,
      b) pieczątkę szkoły i podpis dyrektora szkoły,
      c) szkolny numer indeksu IQ
      d) imię i nazwisko szkolnego koordynatora edukacji kulturalnej

      10. Indeks zawiera następujące informacje wypełniane przez realizatora działań artystycznych (instytucji, placówki, ngo, innej szkoły): Wpisu potwierdzającego aktywność kulturalną dokonuje: animator /edukator / nauczyciel / koordynator projektu.
      a) opis działania wraz z datą
      b) pieczątkę bądź podpis realizatora

      11. Wpis w indeksie może obejmować m.in.:
      a) udział w zespole artystycznym/sekcji artystycznej,
      b) udział w działaniach artystycznych,
      c) naukę w szkole artystycznej,
      d) realizację autorskich kulturalnych działań ucznia. Aktywność ta może mieć charakter: stały, okresowy bądź okazjonalny (konkursy, festiwale, wystawy, plenery, pokazy).

      12. Wpis w indeksie jest rekomendacją dla dyrektora szkoły oraz Rady pedagogicznej, która może zostać uwzględniona przy wystawianiu oceny z przedmiotów artystycznych, wystawianiu oceny z zachowania, nagrodzie szkolnej, etc.

       

       

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sekretariat.sp92@eduwarszawa.pl
   • Sekretariat 222 771 688
    Kierownik gospodarczy / Kadry 222 771 681
    Intendent żywienia 222 771 685
    Pielęgniarka 222 771 691
    Pedagog 222 771 683
    Psycholog 222 771 684
   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
    Poland
   • PDuchalski@eduwarszawa.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych