• Deklaracja dostępności


   • Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy

    Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie

     

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

    1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
    2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
    3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
    4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
    5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
    6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
    7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
    8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
    9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu

     

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-29

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

     

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Duchalski, sekretariat.sp92@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 277 16 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

    Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

     

    Dostępność architektoniczna

     

    Sposób dojazdu

    Możliwy jest dojazd do budynku szkoły drogą osiedlową od ulicy Przasnyskiej.

     

    Wejście do budynku

    Szkoła położona jest wewnątrz osiedla mieszczącego się między ulicami: Elbląską (od strony W) Broniewskiego (od strony N),  Krasińskiego (od strony E) Przasnyską (od strony S). Główne wejście do szkoły znajduje się od strony ul. Krasińskiego, poprzedzone podestem 13 cm wysokości.  Wejście stanowią drzwi dwuskrzydłowe. Tuż przy wejściu po jego prawej stronie znajduje się dyżurka, gdzie należy zgłosić cel wizyty  oraz schody szerokości 120 cm  (8 schodków) prowadzące na górę na poziom parteru. Na tej wysokości, w odległości ok. 2 metrów od ostatniego schodka znajdują się dwuskrzydłowe drzwi przeciwpożarowe prowadzące na korytarz na wprost, przy którym znajdują się sale lekcyjne i na korytarz po lewej tronie drzwi, przy którym, przez pierwsze po lewej stronie drzwi jednoskrzydłowe przeciwpożarowe można wejść do sekretariatu szkoły i gabinetu dyrektora szkoły.

    Szkoła nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Podjazd umożliwia jedynie wejście na teren boiska szkolnego. Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

    Szkoła nie posiada nauczyciela przeszkolonego w zakresie języka migowego.

    Brak pętli indukcyjnych w budynku.

    W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

     

    Aplikacje mobilne

    Szkoła jest w aplikacji mobilnej  Facebook. 

     

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sekretariat.sp92@eduwarszawa.pl
   • Sekretariat 222 771 688
    Kierownik gospodarczy / Kadry 222 771 681
    Intendent żywienia 222 771 685
    Pielęgniarka 222 771 691
    Pedagog 222 771 683
    Psycholog 222 771 684
   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
    Poland
   • PDuchalski@eduwarszawa.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych