• Informacje o konkursach

     • BIOLOGIA / PRZYRODA


     • Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w
      Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym Pingwin.

      Koszt konkursu: 10zł
      Konkurs z biologii - 26.11.2021 r.
      Konkurs z przyrody - 22.11.2021 r.


      Konkurs Pingwin przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII). Konkurs zostanie przeprowadzony w szkołach, które w określonym terminie zgłoszą uczestników do udziału w konkursie. W przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego zastrzegamy możliwość zorganizowania konkursu online.

      Zakres tematyczny - PINGWIN
      Klasa IV szkoły podstawowej


      Test może mieć charakter wieloprzedmiotowy i może być powiązany z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.
      1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
      2. Obowiązujące treści z klasy IV:
      Orientacja w terenie:
      - przebieg linii widnokręgu, kierunki główne,
      - różnice między planem a mapą,
      - zależność między wysokością Słońca a długością i kierunkiem cienia.
      Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody:
      - pomiar składników pogody, właściwe jednostki,
      - składniki pogody, analiza wyników oraz zależności między nimi,
      - cechy pogody w różnych porach roku.
      Budowa komórkowa organizmów.
      Hierarchiczna budowa organizmów wielokomórkowych: komórka, tkanka, narząd, organizm.
      Czynności życiowe organizmów.
      Podział organizmów na pięć królestw.
      Organizmy samożywne lub cudzożywne.
      Sposób wytwarzania pokarmu przez rośliny.
      Roślinożercy.
      Zwierzęta mięsożerne: drapieżniki i padlinożercy.
      Wszystkożercy.
      Przykłady organizmów odżywiających się szczątkami glebowymi.
      Pasożyty.
      Przystosowania zwierząt do pobierania pokarmu.
      Zależności pokarmowe.
      Producenci i konsumenci.
      Ogniwa łańcucha pokarmowego.
      Rola destruentów.
      Sieć pokarmowa.
      Sposoby obrony przed naturalnymi wrogami.


      Klasa V szkoły podstawowej
      1. Skladniki chemiczne organizmów:
      pierwiastki budujące ciało organizmów
      podstawowe grupy związków chemicznych występujących w organizmach (białka, cukry, tłuszcze, kwasy nukleinowe, woda, sole mineralne) - budowa, przykłady i ich funkcje
      komórka zwierzęca i jej budowa
      komórka roślinna i jej budowa
      komórka bakteryjna i jej budowa
      samożywność i fotosynteza (substraty i produkty)
      dlaczego rośliny przeprowadzają fotosyntezę?
      chemosynteza
      cudzożywność
      jak odżywiają się organizmy cudzożywne?
      sposoby oddychania organizmów (oddychanie tlenowe, fermentacja, substraty i produkty
      rozmnażanie płciowe i bezpłciowe
      2. Klasyfikacja organizmów:
      królestwa organizmów
      czym jest gatunek?
      jednostki klasyfikacji biologicznej
      3. Wirusy i bakterie:
      wirusy - bezkomórkowe formy materii
      choroby wirusowe - objawy, zapobieganie
      cechy bakterii
      środowisko życia bakterii
      czynności życiowe bakterii (odżywianie, oddychanie, rozmnażanie)
      choroby bakteryjne - objawy, zapobieganie
      sposoby rozprzestrzenia się wirusów i bakterii

      Klasa VI szkoły podstawowej
      1. Zwierzęta i ich królestwo:
      cechy zwierząt
      kręgowce i bezkręgowce
      grupy systematyczne kręgowców i bezkręgowców
      2. Zwierzęta i ich tkanki:
      rodzaje tkanek zwierzęcych
      obserwacje tkanek pod mikroskopem
      krew jako tkanka płynna
      cechy charakterystyczne poszczególnych tkanek zwierzęcych
      3. Od parzydełkowców do pierścienic:
      środowisko życia parzydełkowców
      budowa parzydełkowców
      postacie parzydełkowców
      przegląd parzydełkowców
      przedstawiciele parzydełkowców
      środowisko życia i tryb życia płazińców
      charakterystyczne cechy płazińców
      rozwój tasiemca
      przedstawiciele płazińców
      sposoby zarażenia się tasiemcem, zasady profilaktyki
      środowisko życia nicieni
      charakterystyczne cechy nicieni
      choroby wywoływane przez nicienie
      środowisko i tryb życia pierścienic
      pierścienice w przyrodzie, ich budowa
      przedstawiciele pierścienic

      Klasa VII szkoły podstawowej

      ZAGADNIENIA TEMATYCZNE Z KLASY VI:
      Świat zwierząt. Od parzydełkowców do pierścienic. Stawonogi i mięczaki.
      ZAGADNIENIA TEMATYCZNE Z KLASY VII:
      1. Aparat ruchu - aktywny i bierny:
      podział, budowa i znaczenie mięśni, szkielet osiowy, obręczy i kończyn, podział i budowa kości
      higiena i choroby układu ruchu
      budowa kręgów stanowiących aparat ruchowy głowy
      2. Układ krążenia:
      budowa i funkcja
      budowa naczyń krwionośnych, serca
      grupy krwi
      proces krzepnięcia krwi
      higiena i choroby układu krążenia
      budowa i funkcje krwi
      3. Układ odpornościowy:
      budowa i funkcja
      podział odporności
      zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego
      4. Układ oddechowy:
      budowa układu oddechowego
      mechanizm wymiany gazowej
      oddychanie komórkowe
      higiena i choroby układu oddechowego
      UWAGA! Szczegółowe zagadnienia do poszczególnych działów są zbieżne z rozkładem materiału oraz wymaganiami edukacyjnymi dla klasy VII.

      Klasa VIII szkoły podstawowej
      ZAGADNIENIA TEMATYCZNE Z KLASY VIII:
      1. Genetyka:
      przebieg replikacji
      podziały komórkowe
      ekspresja informacji genetycznej
      cechy kodu genetycznego
      podstawowe pojęcia w genetyce, w tym: gen, genotyp, fenotyp, genom, kariotyp, homozygota, heterozygota, genofor, nukleoid
      budowa kwasów nukleinowych i ich formy; budowa nukleotydu i nukleozydu
      dziedziczenie cech u człowieka, w tym grup krwi; dominacja zupełna; I i II Prawo Mendla
      podział i przyczyny zmienności, w tym: środowiskowa, rekombinacyjna i mutacyjna
      2. Ekologia:
      podstawowe pojęcia w ekologii
      właściwości populacji i interakcje międzypopulacyjne
      poziomy troficzne; sieci zależności pokarmowych; łańcuchy troficzne
      przegląd ekosystemów wodnych i lądowych; biomy na ziemi; strefy mórz, oceanów i jezior
      sukcesja pierwotna i wtórna
      krążenie pierwiastków i związków w przyrodzie: węgla, azotu, fosforu, wody, dwutlenku węgla
      zagrożenia i ochrona wód, powietrza i gleby
      3. Człowiek i środowisko:
      sposoby ochrony przyrody
      wpływ człowieka na różnorodność biologiczną
      racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody
      różnorodność biologiczna

       

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sp92@edu.um.warszawa.pl
   • Sekretariat 222 771 688
    Kierownik gospodarczy / Kadry 222 771 681
    Intendent żywienia 222 771 685
    Pielęgniarka 222 771 691
    Pedagog 222 771 683
    Psycholog 222 771 684

   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
   • muz_piotrduchalski@wp.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych