info

UWAGA!

W związku z uruchomieniem elektronicznego systemu ewidencji obiadów każdy uczeń otrzymał spersonalizowaną kartę magnetyczną. W przypadku jej zgubienia koszt wyrobienia duplikatu w wysokości 20 zł ponosi rodzic. Po otrzymaniu nowej karty poprzednia zostaje unieważniona.

OBIADY BĘDĄ WYDAWANE UCZNIOM, KTÓRZY MAJĄ AKTYWNĄ KARTĘ.

KARTA ZOSTAJE AKTYWOWANA PO OPŁACENIU OBIADÓW. 

Stawka żywieniowa za jeden obiad wynosi:

- całomiesięczny abonament dla klas I-VIII: 5,50 zł

- jednorazowy - 6,50 zł

Opłata za miesiąc czerwiec (03.06.2019 do dnia 18.06.2019) dla klas 1-2 oraz 4 - 8 wynosi:

12 dni x 5,50 zł = 66 zł

Opłata za miesiąc czerwiec (03.06.2019, 10.06 - 18.06.2019) dla 3 wynosi:

8 dni x 5,50 zł = 44 zł

W przypadku rezygnacji z obiadów szkolnych należy koniecznie poinformować o tym fakcie intendentkę: intendent@sp92.waw.pl i zwrócić wydaną kartę abonamentową. Brak opłaty za posiłki nie świadczy o rezygnacji z obiadów w danym miesiącu.

WPŁAT DOKONUJEMY :

1) na konto bankowe nr: 58-1030-1508-0000-0005-5098-7058

    z opisem (KODEM) podanym za pośrednictwem Librusa  - KOD NAZWISKO IMIĘ KLASA

2) u intendentki w pokoju nr 24

w dniach: 03.06-07.06.2019 w godzinach 7.30-9.00

Po dokonaniu opłaty przelewm w danym miesiącu proszę o przesłanie dowodu wpłaty na adres: intendent@sp92.waw.pl

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie następujących warunków obowiązujących w szkolnej stołówce:

NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA NR 766/2015 PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY Z DNIA 28 MAJA 2015

informujemy co następuje:

"Ustalone opłaty wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do ostaniego dnia miesiąca poprzedzajęcego miesiąc,

w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej".

Nie dokonanie opłaty z góry, np. do końca września za pażdziernik,

powoduje WYKREŚLENIE UCZNIA Z LISTY OBIADOWEJ CZYLI  REZYGNACJĘ Z KORZYSTANIA Z OBIADÓW

W przypadku opóźnienia wpłaty proszę o przesłanie dowodu wpłaty droga elektroniczną.

OPŁATA ZA OBIAD JEDNORAZOWY WYNOSI 6,50 ZŁ

POSIŁKI JEDNORAZOWE SPRZEDAWANE SĄ W OGRANICZONEJ ILOŚCI

UWAGA!!!

Od dnia 01 lutego 2017r., zgodnie z zarządzeniem nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia
11 września 2008r, w przypadku nieobecności ucznia zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za każdy dzień, z wyłączeniem pierwszego.

W DNIU NIEOBECNOŚCI UCZNIA NA OBIEDZIE NIE ODWOŁUJEMY POSIŁKU.

Odwołania obiadów przyjmujemy:

- e-mail: intendent@sp92.waw.pl

INTENDENTKA ODPOWIADA NA PAŃSTWA MAILE TYLKO W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI.

- tel. 22 633-97-17

Nadpłata za dni nieobecne na obiedzie będzie rozliczana w następnym miesiącu.

W przypadku niezgłoszenia nieobecności obiad dla ucznia jest sporządzany i nie można odliczyć tego dnia od opłaty.

JEŻELI DZIECKO ZAMIERZA ZREZYGNOWAĆ  W MIESIĄCU NASTĘPNYM Z KORZYSTANIA Z OBIADÓW ABONAMENTOWYCH NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM FAKCIE P. INTENDENTKĘ.

W przypadku rezygnacji z opłaconych już wcześniej obiadów należy zgłosić się z dowodem osobistym (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) do pokoju nr 24 po odbiór gotówki.

KUCHNIA PRACUJE OD GODZINY 11.30 DO GODZINY 14.30

Przerwy obiadowe

1. 11.50 - 12.15

2. 13.00 - 13.25

 

Z poważaniem

   Intendentka: Maria Dutkiewicz

Serdecznie zapraszamy

 

Aktualności

Kontakt

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
    ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
  • (022) 633-97-17

Galeria zdjęć