• AKTUALNOŚCI

    • Śladami Słowiańskich Przodków
     • Śladami Słowiańskich Przodków


     • Zaproszamy do realizacji szkolnego projektu „Śladami Słowiańskich Przodków”.

      Projekt jest interdyscyplinarny i całoroczny, skierowany do klas 6-8. Cykl działań w projekcie wyznacza nam Kalendarz Słowiański. Chcemy zachęcić, by w kolejnych miesiącach opowiadać o wierzeniach i dziedzinach życia Słowian.

      Projekt ma na celu przybliżenie kultury słowiańskiej, wskazanie tradycji chrześcijańskich, które nałożyły się na tradycje słowiańskie, wzmocnienie poczucia przynależności społecznej, narodowej i historycznej. Dziś uczymy o mitologii Greków czy Rzymian, zapominając, iż na dawnych ziemiach polskich również funkcjonowały mity, obrzędy, a tradycje naszych przodków Słowian są zapomniane i eliminowane z programów nauczania.

      Chcemy tym projektem wpisać się zarówno w nurt edukacji kulturalnej, humanistycznej, jak i patriotycznej. Będziemy co miesiąc opowiadać o innych bóstwach i ich znaczeniu dla naszych przodków, zapoznamy dzieci z kalendarzem świąt i ich współczesnymi nawiązaniami. Pokażemy, co jedli i pili Słowianie, poznamy instrumenty i nauczymy się grać pradawne melodie, ulepimy garnki z gliny, poznamy, jakie nosili tkaniny, oraz sięgniemy do historii Słowian na ziemiach polskich i początków języka polskiego. Dzieci poznają, czym jest rzut oszczepem lub strzelanie z łuku.

      23 wrzesień (23 Rujeń) to słowiańskie Święto Plonów, zatem inaugurujemy rozpoczęcie Szkolnego Projektu Edukacji Kulturalnej "Śladami Słowiańskich Przodków".

      Ciekawe lekcje, atrakcje, konkursy i dania. Co kwartał słowiański dodatek do gazetki.Jutrzejsze świętowanie rozpoczynamy pyszną słowiańską - na obiad będzie kasza gryczana z wołowym gulaszem 

      Cała Szkoła podąża śladami przodków Słowian.

       

      Bieżące informacje na temat naszych dział będzie można znaleźć w zakładce Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY  ->  ŚLADAMI SŁOWIAŃSKICH PRZODKÓW

       

       

    • Projekt „Sięgnij po więcej”
     • Projekt „Sięgnij po więcej”


     • Od grudnia 2019 nasza szkoła przystąpiła do programu „SIĘGNIJ PO WIĘCEJ”, którego celem jest rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych w naszym mieście. Miasto Stołeczne Warszawa chce przygotować młodzież do szybko zmieniających się potrzeb rynku pracy i przemian społecznych. W tym celu w 110 warszawskich szkołach podstawowych realizowany jest projekt „SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!”. W ramach tego przedsięwzięcia na terenie naszej szkoły działa Punkt Informacji i Kariery – PIK, gdzie Uczniowie klas VII i VIII oraz ich Rodzice skorzystają m.in.

      • z indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego
      • diagnozy predyspozycji zawodowych

      Wszystkie te działania mają pomóc w tworzeniu ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej oraz kształtowaniu umiejętności poruszania się po rynku pracy.

      W planach jest również współpraca szkół z rynkiem pracy, przedsiębiorcami, instytucjami szkoleniowymi czy organizacjami pozarządowymi. Uczniowie zapoznają się na nich m.in. ze specjalnościami i stanowiskami pracy, rozwiązaniami organizacyjnymi czy technologiami wykorzystywanymi w różnych barażach.

      Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

       

      Całkowita wartość projektu:                                  4 462 172,50  zł

      Dofinansowanie ze środków europejskich:           3 916 972,50 zł

      Okres trwania projektu:                                     1XII 2019-31 VI 2021

      110  szkół i placówek objętych wsparciem  poprzez utworzenie Punktów Informacji  i Kariery;

      40  nauczycieli szkół realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego  ukończy studia podyplomowe;

      800  uczniów weźmie udział w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1  w Warszawie

      Koordynatorem projektu w szkole jest pan Filip Traczyński.

      Konsultacje odbywać się będą w Sali 66 na drugim piętrze.

       

      WTOREK            15.10 – 15.55

      ŚRODA               14.20 – 15.05

      CZWARTEK         12.15 – 13.00

      PIĄTEK               16.00 – 16.45
       

    • Indeks Kulturalny - IQ
     • Indeks Kulturalny - IQ


     • Indeks Kulturalny - IQ, to proponowany przez Biuro Edukacji oraz Pełnomocnika Prezydenta ds. Edukacji Kulturalnej sposób walidacji pozaszkolnych osiągnięć uczniów w zakresie edukacji kulturalnej.

      Chcemy, aby udział młodych ludzi w różnorodnych warsztatach / wystawach / wykładach itp. pogłębiających wiedzę, rozwijających zainteresowania i pasje oraz kształcących umiejętności w wybranych dziedzinach sztuki był w określony sposób certyfikowany i akceptowany przez szkołę, jako forma nabywania kompetencji.

      IQ świadczyłby o nabytych poza szkołą umiejętnościach i wiedzy, a to istotna informacja dla rodziców i szkoły. Mógłby stanowić jeden z elementów premiowania ucznia w procesie rekrutacji i w końcu, motywowałby młodego człowieka do systematycznego korzystania z zajęć rozwijających jego pasje i zainteresowania również poza szkolnym programem nauczania.

      Docenienie aktywności uczniów w pozaszkolnej edukacji jest istotnym elementem edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Zwłaszcza w sytuacjach, gdy szkoła nie zawsze ma świadomość wysiłku wkładanego w rozwój jednostki poza jej murami.

      Wydawcą indeksu jest szkoła, do której uczęszcza uczeń. Za wydanie indeksu odpowiedzialny jest Szkolny Koordynator Edukacji Kulturalnej. 

      Docenienie aktywności uczniów w pozaszkolnej edukacji jest istotnym elementem edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Zwłaszcza w sytuacjach, gdy szkoła korzystając w różny sposób z ich zaangażowania nie zawsze ma świadomość wysiłku wkładanego w rozwój poza jej murami.

       

      Wielu młodych ludzi realizuje swój twórczy potencjał poza szkołą. Jak do nich dotrzeć? Jak odnotować i zbadać to zjawisko? Jak wspierać młodych, często niepokornych w tym, by szkoła ich zauważyła?

      W odpowiedzi na te pytania nasza szkoła dołącza do programu warszawskiego IQ - Indeks Qulturalny.

       

    • SEKRETARIAT
     • SEKRETARIAT


     • Szanowni Państwo,

      W świetle obowiązujących obecnie przepisów sanitarnych, w trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników szkoły informujemy, że od dnia 1 września rodzice i opiekunowie nie będą mogli wchodzić na teren szkoły. W przypadku konieczności wizyty w sekretariacie szkoły prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu spotkania.
       

    • ProteGO Safe
     • ProteGO Safe


     • Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.

       

      List do Rodziców i Opiekunów - ProteGO Safe

       

    • Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół i placówek od 1 września 2020 r.
     • Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół i placówek od 1 września 2020 r.


     • Organizacja zajęć w szkole i placówce:

      • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
      • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej,
      • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      • W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
      • Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
      • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
      • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
      • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

      Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.


  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sp92@edu.um.warszawa.pl
   • (022) 633-97-17
    222771688
   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
   • muz_piotrduchalski@wp.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych