• AKTUALNOŚCI

    • W hołdzie Jędrusiowi
     • W hołdzie Jędrusiowi


     • W piątek 25.09.2020 r. Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 92 wraz przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego odwiedził grób Jędrusia Szwajkerta.
      Na grobie uczniowie złożyli symboliczną wiązankę kwiatów oraz zapalili znicz.

      FOTORELACJA

       

    • V Turniej piłkarski im. Jędrusia Szwajkerta
     • V Turniej piłkarski im. Jędrusia Szwajkerta


     • 26 września 2020 r. odbył się 5. już Turniej Piłkarski im. Jędrusia Szwajkerta organizowany w Szkole Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie.

      Inicjatorami tego cyklicznego wydarzenia są Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy Pani Magdalena Rupniewska oraz przyjaciel Szkoły i pasjonat historii Pan Jarosław Wróblewski.

      Gościem honorowym był Burmistrz Dzielnicy Żoliborz Pan Paweł Michalec. Powitał  on zebranych i otworzył Turniej Piłkarski.

      Dyrektor Szkoły Pani Magdalena Rupniewska odczytała list od Pana Jarosława Wróblewskiego, który nie mógł uczestniczyć w imprezie.

       

      List do uczestników V Turnieju Piłkarskiego im. Jędrka Szwajkerta

       

      Szanowni Państwo,

      Ten tegoroczny Turniej dla młodych piłkarzy, jaki i jego poprzednie edycje , tak naprawdę był i jest hołdem dla naszego Małego Powstańca, którym był Jędruś. On kochał Polskę, miał ją w sercu i kiedy Warszawa zerwała się do boju w sierpniu 1944 r. - on walczył tak jak potrafił.

      Co mógł robić w punkcie sanitarnym przy ul. Mickiewicza 20, oddalonym od nas 2,5 km? Nosić wodę spragnionym, zwijać bandaże, słuchać opowieści rannych żołnierzy i cywilów, pocieszać ich, przynosić i czytać listy oraz powstańczą prasę. Był harcerzem-sanitariuszem, a sanitariusz jest też żołnierzem i dziś jako kombatant miały za swoją służbę należny mu wojskowy stopień. Jędruś był odpowiedzialny za innych.

      Dziś, Wy będziecie walczyć - choć na boisku, będziecie strzelać – ale do bramki, będziecie ustawiać mur - tak jak oni kiedyś barykadę. Kapitan to stopień wojskowy, a przecież tak określa się szefa każdej z piłkarskich drużyn. To będzie Wasza rywalizacja - w czasie pokoju.  Słuchajcie rad trenera i przestrzegajcie sportowych zasad fair play.

      Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji kolejnej, już piątej edycji tego turnieju. Dziękuję, że Państwo go nie odpuściliście, mimo korona wirusa. Dzięki temu ciągłość tego turnieju jest zachowana. Dziękuję Państwu za to naprawdę z całego serca, że pamięć o Jędrusiu Szwajkercie żyje.

      Niech zwycięży najlepszy.

      Chwała bohaterom!

       

      Jarosław Wróblewski

       

      FOTORELACJA

       

       

    • Śladami Słowiańskich Przodków
     • Śladami Słowiańskich Przodków


     • Zaproszamy do realizacji szkolnego projektu „Śladami Słowiańskich Przodków”.

      Projekt jest interdyscyplinarny i całoroczny, skierowany do klas 6-8. Cykl działań w projekcie wyznacza nam Kalendarz Słowiański. Chcemy zachęcić, by w kolejnych miesiącach opowiadać o wierzeniach i dziedzinach życia Słowian.

      Projekt ma na celu przybliżenie kultury słowiańskiej, wskazanie tradycji chrześcijańskich, które nałożyły się na tradycje słowiańskie, wzmocnienie poczucia przynależności społecznej, narodowej i historycznej. Dziś uczymy o mitologii Greków czy Rzymian, zapominając, iż na dawnych ziemiach polskich również funkcjonowały mity, obrzędy, a tradycje naszych przodków Słowian są zapomniane i eliminowane z programów nauczania.

      Chcemy tym projektem wpisać się zarówno w nurt edukacji kulturalnej, humanistycznej, jak i patriotycznej. Będziemy co miesiąc opowiadać o innych bóstwach i ich znaczeniu dla naszych przodków, zapoznamy dzieci z kalendarzem świąt i ich współczesnymi nawiązaniami. Pokażemy, co jedli i pili Słowianie, poznamy instrumenty i nauczymy się grać pradawne melodie, ulepimy garnki z gliny, poznamy, jakie nosili tkaniny, oraz sięgniemy do historii Słowian na ziemiach polskich i początków języka polskiego. Dzieci poznają, czym jest rzut oszczepem lub strzelanie z łuku.

      23 wrzesień (23 Rujeń) to słowiańskie Święto Plonów, zatem inaugurujemy rozpoczęcie Szkolnego Projektu Edukacji Kulturalnej "Śladami Słowiańskich Przodków".

      Ciekawe lekcje, atrakcje, konkursy i dania. Co kwartał słowiański dodatek do gazetki.Jutrzejsze świętowanie rozpoczynamy pyszną słowiańską - na obiad będzie kasza gryczana z wołowym gulaszem 

      Cała Szkoła podąża śladami przodków Słowian.

       

      Bieżące informacje na temat naszych dział będzie można znaleźć w zakładce Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY  ->  ŚLADAMI SŁOWIAŃSKICH PRZODKÓW

       

       

    • Projekt „Sięgnij po więcej”
     • Projekt „Sięgnij po więcej”


     • Od grudnia 2019 nasza szkoła przystąpiła do programu „SIĘGNIJ PO WIĘCEJ”, którego celem jest rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych w naszym mieście. Miasto Stołeczne Warszawa chce przygotować młodzież do szybko zmieniających się potrzeb rynku pracy i przemian społecznych. W tym celu w 110 warszawskich szkołach podstawowych realizowany jest projekt „SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!”. W ramach tego przedsięwzięcia na terenie naszej szkoły działa Punkt Informacji i Kariery – PIK, gdzie Uczniowie klas VII i VIII oraz ich Rodzice skorzystają m.in.

      • z indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego
      • diagnozy predyspozycji zawodowych

      Wszystkie te działania mają pomóc w tworzeniu ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej oraz kształtowaniu umiejętności poruszania się po rynku pracy.

      W planach jest również współpraca szkół z rynkiem pracy, przedsiębiorcami, instytucjami szkoleniowymi czy organizacjami pozarządowymi. Uczniowie zapoznają się na nich m.in. ze specjalnościami i stanowiskami pracy, rozwiązaniami organizacyjnymi czy technologiami wykorzystywanymi w różnych barażach.

      Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

       

      Całkowita wartość projektu:                                  4 462 172,50  zł

      Dofinansowanie ze środków europejskich:           3 916 972,50 zł

      Okres trwania projektu:                                     1XII 2019-31 VI 2021

      110  szkół i placówek objętych wsparciem  poprzez utworzenie Punktów Informacji  i Kariery;

      40  nauczycieli szkół realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego  ukończy studia podyplomowe;

      800  uczniów weźmie udział w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1  w Warszawie

      Koordynatorem projektu w szkole jest pan Filip Traczyński.

      Konsultacje odbywać się będą w Sali 66 na drugim piętrze.

       

      WTOREK            15.10 – 15.55

      ŚRODA               14.20 – 15.05

      CZWARTEK         12.15 – 13.00

      PIĄTEK               16.00 – 16.45
       

    • Indeks Kulturalny - IQ
     • Indeks Kulturalny - IQ


     • Indeks Kulturalny - IQ, to proponowany przez Biuro Edukacji oraz Pełnomocnika Prezydenta ds. Edukacji Kulturalnej sposób walidacji pozaszkolnych osiągnięć uczniów w zakresie edukacji kulturalnej.

      Chcemy, aby udział młodych ludzi w różnorodnych warsztatach / wystawach / wykładach itp. pogłębiających wiedzę, rozwijających zainteresowania i pasje oraz kształcących umiejętności w wybranych dziedzinach sztuki był w określony sposób certyfikowany i akceptowany przez szkołę, jako forma nabywania kompetencji.

      IQ świadczyłby o nabytych poza szkołą umiejętnościach i wiedzy, a to istotna informacja dla rodziców i szkoły. Mógłby stanowić jeden z elementów premiowania ucznia w procesie rekrutacji i w końcu, motywowałby młodego człowieka do systematycznego korzystania z zajęć rozwijających jego pasje i zainteresowania również poza szkolnym programem nauczania.

      Docenienie aktywności uczniów w pozaszkolnej edukacji jest istotnym elementem edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Zwłaszcza w sytuacjach, gdy szkoła nie zawsze ma świadomość wysiłku wkładanego w rozwój jednostki poza jej murami.

      Wydawcą indeksu jest szkoła, do której uczęszcza uczeń. Za wydanie indeksu odpowiedzialny jest Szkolny Koordynator Edukacji Kulturalnej. 

      Docenienie aktywności uczniów w pozaszkolnej edukacji jest istotnym elementem edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Zwłaszcza w sytuacjach, gdy szkoła korzystając w różny sposób z ich zaangażowania nie zawsze ma świadomość wysiłku wkładanego w rozwój poza jej murami.

       

      Wielu młodych ludzi realizuje swój twórczy potencjał poza szkołą. Jak do nich dotrzeć? Jak odnotować i zbadać to zjawisko? Jak wspierać młodych, często niepokornych w tym, by szkoła ich zauważyła?

      W odpowiedzi na te pytania nasza szkoła dołącza do programu warszawskiego IQ - Indeks Qulturalny.

       

    • OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
     • OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


     • W Przychodni SPZZLO Warszawa – Żoliborz przy ul. Żeromskiego 13 funkcjonuje Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny, w ramach którego działa Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży.
       

      Ośrodek udziela świadczeń w zakresie porad psychologicznych, diagnostycznych, sesji psychoterapii (indywidualnej, rodzinnej, grupowej), sesji wsparcia psychospołecznego, wizyt domowych/środowiskowych – bez skierowania.
       

      Świadczenia udzielane są dla następujących grup:

      - Dzieci poniżej 7 roku życia,

      - Dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach     ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia,

      - ich rodziny lub opiekunów prawnych.


      Oferta ośrodka skierowana jest dla dzieci i młodzieży, nie wymagających interwencji psychiatry, a które w szczególności:

      - borykają się z problemami zachowania, emocjonalnymi;

      - spotykają się z licznymi sytuacjami kryzysowymi, problemami komunikacyjnymi z rodzicami, rodzeństwem, nauczycielami;

      - doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych, odżywiania, psychosomatycznych;

      - padły ofiarą przemocy.


      Pracownicy poradni w ramach opieki nad pacjentami będą pozostawać w ścisłym kontakcie nie tylko z rodzicami, ale także ze szkołami i pedagogami szkolnymi oraz,  w uzasadnionych przypadkach, ośrodkami pomocy społecznej i właściwymi instytucjami.
       

      Zapisy do Poradni (bez skierowania) pod  nr tel. 225615777
       

    • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
     • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO


     • Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Wy Drodzy Uczniowie!

       

          Myślami znajdujemy się już daleko stad, przeżywając kolejne wakacyjne przygody, lecz zatrzymajmy się jeszcze na chwilę, zanim wyruszymy w naszą wakacyjną podróż.

          Pustoszeją mury naszej szkoły i za moment pełni nowej wiedzy oraz doświadczeń rozpoczniecie upragnione wakacje. Jedni z was są dumni i szczęśliwi  z wyników, jakie osiągnęli, inni już wiedzą, że w przyszłym roku szkolnym trzeba będzie się bardziej postarać. W dniu zakończenia roku szkolnego macie jednak prawo o tym nie myśleć.

          Wśród Was są absolwenci pierwszego etapu edukacyjnego - uczniowie klasy III oraz absolwenci klas VIII,  którzy ukończyli już naukę w naszej szkole.

          Drodzy Ósmoklasiści! Minęły lata od chwili, kiedy po raz pierwszy przekroczyliście jej próg. Każdy z Was, rozpoczynając naukę w tej szkole, miał swoje cele, marzenia, które w ciągu tych lat pragnął zrealizować. Dla wielu było to na pewno poznanie nowych ciekawych osób, ale przede wszystkim poprzez odpowiednią naukę - zapewnienie sobie doskonałego startu do dalszych etapów edukacji. Z pewnością było to bardzo trudne zadanie. Wymagało wielu poświęceń i pracy, ale to właśnie Wy jesteśmy tymi, którym się to udało.

          Po każdym końcu następuje nowy początek, a więc, mimo iż dzisiaj kończycie pewien etap nauki, zamykacie kolejny rozdział w waszym życiu, to także piszecie wstęp do następnego.
      Zakończenie roku szkolnego jest szczególną chwilą, gdyż świadectwa są owocem Waszej ciężkiej, wytrwałej całorocznej pracy. Zdajecie sobie sprawę, iż będą one różne, tak jak Wy sami. Jednak każdy z Was zasłużył na pochwałę i nagrodę, i każdy z Was uzyskał promocję do następnej klasy.

          Koniec roku to również czas podsumowań. Był to pomimo trudności i zdalnej nauki udany rok, pełen sukcesów poprzedzonych wytrwałą, codzienną pracą, która przyniosła wspaniałe efekty.

          Skoro mowa o sukcesach warto powiedzieć, że w bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły brali udział w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Możemy być dumni aż z 188 finalistów i laureatów konkursów (polonistycznych, matematycznych, przyrodniczych, językowych, plastycznych, muzycznych) o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, wojewódzkiej czy międzyszkolnej. Osiągaliście również wiele wspaniałych wyników w sporcie.

          Średniej szkoły to 4,82 - wspaniały wynik. Ponad 120 uczniów otrzymało stypendia naukowe.
       

      Moi Drodzy Uczniowie,

      wszyscy zasłużyliście na wypoczynek.  Przed Wami dwa miesiące,  żeby wypocząć i naładować się pozytywną energią na następny rok nauki.

      Podczas wakacji zaspakajajcie swoją ciekawość, ale bez zbędnego ryzyka i w bezpieczny sposób. Aktywnie uczestniczcie w życiu kulturalnym, artystycznym czy sportowym.

      Dziękuję Wam za ten rok podejmowanych wyzwań, kształtowania umiejętności i twórczego inspirowania nauczycieli i wychowawców.

          Nauczycielom dziękuję za kolejny rok szkolny, w którym nie brakowało nowych wyzwań związanych z przekazywaniem wiedzy, kształtowaniem umiejętności, wpajaniem wartości i wychowaniem. Postępy, jakie są udziałem Waszych uczniów i wychowanków, stanowią nagrodę za nauczycielski trud.

          Rodzicom dziękuję za wspieranie działań nauczycieli oraz inspirowanie swoich dzieci do trwałej, całorocznej pracy. Przekazywane przez Państwa spostrzeżenia i opinie, są bardzo istotne w procesie edukacyjnym a różnorodne formy współpracy przyczyniają się do kreowania pozytywnego wizerunku placówki.

          Dziękuję pracownikom szkolnej administracji i obsługi za solidność, sumienność oraz za serce, jakie wkładają w wykonywanie swoich zadań. Dzięki tym działaniom uczniowie mają godne warunki do nauki i wypoczynku.

          Życzę Wszystkim aby czas wakacji dał dużo radości, wiele słońca i aby bezpiecznie
      z nich powrócić.

           Spotkamy się we wrześniu z nowymi siłami i pomysłami. Do zobaczenia !!!

       

      Magdalena Rupniewska

                                                                                                            Dyrektor Szkoły

       

       

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sp92@edu.um.warszawa.pl
   • Sekretariat 222 771 688
    Kierownik gospodarczy / Kadry 222 771 681
    Intendent żywienia 222 771 685
    Pielęgniarka 222 771 691
    Pedagog 222 771 683
    Psycholog 222 771 684

   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
   • muz_piotrduchalski@wp.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych